Administració

Palau Ausit LogoPalau Ausit

des de 1979
ESO, Batxillerat i Formació Professional

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

CONCURS FOTOGRAFIA D'ÀMBIT CIENTíFICO-MATEMÀTIC 2014

OBJECTIUS

• Descobrir els aspectes matemàtics i científics del nostre entorn, la seva presència en la 
nostra vida quotidiana. 
• Desenvolupar la creativitat artística. 
• Usar mitjans tecnològics per a la creació artística. 
BASES DEL CONCURS
I. Poden participar en aquest concurs els alumnes de l’Institut Palau Ausit que ho desitgin. 
II. S’estableix una única modalitat: la de Fotografia d’àmbit científico-matemàtic. 
III. El tema de les fotografies és el de la relació del nostre entorn amb qualsevol disciplina 
científica. 
IV. Cada concursant podrà presentar un màxim de tres fotografies originals, és a dir, fetes per 
l'alumne/a que les presenta, en blanc i negre o en color, en format digital. Si es detecta que 
alguna d’elles no està feta per l’autor, aquest s’exclourà del concurs. 
Cada fotografia haurà de tenir un títol i una breu explicació, si es considera convenient. Aquestes 
s’hauran d’enviar a l’adreça de correu electrònic: palauausitconcursfotografia@gmail.com
V. El termini de lliurament s’estableix fins a les 23:59 h. del 1 de desembre de 2014 
VI. El jurat, format per membres de la comunitat educativa, valorarà, a més dels elements 
estètics i creatius de la fotografia, el seu contingut científico-matemàtic .
VII. Veredicte: El veredicte del concurs es farà públic l’12 de desembre de 2013
VIII Premis: Es lliurarà un primer premi consistent en una càmera digital compacta.
Hi haurà quatre premis més, consistents en un parell d’entrades pel cinema, que s'atorgaran 
per categories: 
-1. Alumnes de primer i segon curs d'ESO. 
-2. Alumnes de tercer i quart curs d'ESO. 
-3. Alumnes de Batxillerat, cicles formatius i CAS.
-4. Tot el professorat i PAS del centre. 
La decisió del jurat serà inapel·lable, i es podran declarar deserts els premis quan, a judici del 
jurat, les obres presentades no reuneixin la qualitat necessària. Així mateix, es podrà atorgar 
algun accèssit a més dels premis previstos a la convocatòria.
IX. Les fotografies seleccionades seran exposades a l’Institut Palau Ausit. Les persones que es 
presentin a aquest concurs, o els seus representants legals, si escau, autoritzen que els treballs 
presentats siguin publicats a la web de l’Institut Palau Ausit. També es fan responsables de 
l'autoria de les fotografies: l'institut no es farà responsable de qualsevol reclamació feta per 
terceres persones. 
X. La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol situació no prevista serà resolta per l’organització.

Ripollet, novembre de 2014.

Palau Ausit Logo